زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته بندی: Originally Persian

تصديق Originally Persian تلفظ ها