زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: where

تصديق where تلفظ ها