زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: 47

تصديق 47 تلفظ ها