زبان:

تامیلی

[ta]

بازگشت به تامیلی

دسته بندی: a female name in Tamil

تصديق a female name in Tamil تلفظ ها