زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها