زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: milic

تصديق milic تلفظ ها