زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: histoire

تصديق histoire تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟