زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: armadillo

تصديق armadillo تلفظ ها