زبان:

روسی

[ru]

بازگشت به روسی

دسته بندی: сущeствитeльноe

تصديق сущeствитeльноe تلفظ ها