زبان:

پيكارد

[pcd]

بازگشت به پيكارد

دسته بندی: male

تصديق male تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟