زبان:

پاپيامنتو

[Papiamentu]

بازگشت به پاپيامنتو

1.075 واژه های تلفظ شده.