زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: sąvoka (kalendorinė a. laiko)

تصديق sąvoka (kalendorinė a. laiko) تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟