زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: pilipino

تصديق pilipino تلفظ ها