زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها