زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: months in afrikaans

تصديق months in afrikaans تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟