زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: metals

تصديق metals تلفظ ها