زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: mesiace v roku

تصديق mesiace v roku تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟