زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: january

تصديق january تلفظ ها