زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Filipino

تصديق Filipino تلفظ ها