زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: countries

تصديق countries تلفظ ها