زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: chemical element

تصديق chemical element تلفظ ها