زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: anatomia

تصديق anatomia تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟