زبان:

اوجيب وا

[oj]

بازگشت به اوجيب وا

دسته‌بندی: s/he swims

تصديق s/he swims تلفظ ها