زبان:

اندبل جنوبی

[nr]

بازگشت به اندبل جنوبی

دسته بندی: numerals

تصديق numerals تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟