زبان:

ناپلی

[nap]

بازگشت به ناپلی

دسته بندی: pet

تصديق pet تلفظ ها