زبان:

ناپلی

[nap]

بازگشت به ناپلی

دسته بندی: anatomía

تصديق anatomía تلفظ ها