زبان:

ناپلی

[nap]

بازگشت به ناپلی

دسته‌بندی: agetif

تصديق agetif تلفظ ها