زبان:

ناپلی

[nap]

بازگشت به ناپلی

دسته بندی: agetif

تصديق agetif تلفظ ها