زبان:

مین نان

[nan]

بازگشت به مین نان

دسته‌بندی: 粵語文字(簡體)

تصديق 粵語文字(簡體) تلفظ ها

 • 大 تلفظ
 • 重 تلفظ
 • 系 تلفظ
 • 地 تلفظ
 • 文 تلفظ
 • 定 تلفظ
 • 晏 تلفظ
 • 蛤 تلفظ
 • 摺 تلفظ
 • 惜 تلفظ
 • 浮 تلفظ
 • 恨 تلفظ
 • 点 تلفظ
 • 照 تلفظ
 • 紧 تلفظ
 • 刮 تلفظ
 • 降 تلفظ
 • 损 تلفظ
 • 听 تلفظ
 • 禁 تلفظ
 • 晾 تلفظ
 • 喊 تلفظ
 • 睇 تلفظ
 • 抱 تلفظ
 • 伏 تلفظ
 • 埕 تلفظ