زبان:

برمه ای

[my]

بازگشت به برمه ای

دسته بندی: 47

تصديق 47 تلفظ ها