زبان:

لومپارد

[lmo]

بازگشت به لومپارد

دسته بندی: numbers in French

تصديق numbers in French تلفظ ها