زبان:

ليمبورگيش

[li]

بازگشت به ليمبورگيش

دسته‌بندی: kémiai elemek

تصديق kémiai elemek تلفظ ها