زبان:

كورنيش

[kw]

بازگشت به كورنيش

دسته بندی: personal pronoun

تصديق personal pronoun تلفظ ها