زبان:

كانوری

[kr]

بازگشت به كانوری

دسته بندی: verb

تصديق verb تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟