زبان:

کره ای

[ko]

بازگشت به کره ای

دسته‌بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها

 • 1984 تلفظ 1984
 • 1997 تلفظ 1997
 • 100 تلفظ 100
 • 22 تلفظ 22
 • 6 تلفظ 6
 • 18 تلفظ 18
 • 28 تلفظ 28
 • 7 تلفظ 7
 • 29 تلفظ 29
 • 23 تلفظ 23
 • 9 تلفظ 9
 • 30 تلفظ 30
 • 25 تلفظ 25
 • 20 تلفظ 20
 • 4 تلفظ 4
 • 21 تلفظ 21
 • 일 تلفظ
 • 27 تلفظ 27
 • 220 تلفظ 220
 • 11 تلفظ 11
 • 10000 تلفظ 10000
 • 10 تلفظ 10
 • 백일 تلفظ 백일
 • 3 تلفظ 3
 • 26 تلفظ 26
 • 24 تلفظ 24
 • 17 تلفظ 17
 • 19 تلفظ 19
 • 0 تلفظ 0
 • 5 تلفظ 5