زبان:

خمر

[km]

بازگشت به خمر

دسته بندی: musical terms

تصديق musical terms تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟