زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: verbs

تصديق verbs تلفظ ها