زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: pronouns (kk)

تصديق pronouns (kk) تلفظ ها