زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: formal

تصديق formal تلفظ ها