زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: реки России

تصديق реки России تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟