زبان:

كابارديايی

[Адыгэбзэ]

بازگشت به كابارديايی

943 واژه های تلفظ شده.