زبان:

كابارديايی

[kbd]

بازگشت به كابارديايی

دسته بندی: Tatar first names

تصديق Tatar first names تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟