زبان:

كابارديايی

[kbd]

بازگشت به كابارديايی

دسته‌بندی: كلب شعير

تصديق كلب شعير تلفظ ها