زبان:

ژاپنی

[ja]

بازگشت به ژاپنی

دسته بندی: 標準語

تصديق 標準語 تلفظ ها