زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ dipay dipay [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagukrad nagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Denggem Denggem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bibinenka bibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ inkanto inkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ diay diay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • ضبط تلفظ Daya Daya [American singers, clothing line]
 • ضبط تلفظ agalakanto agalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ bunga't bunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ lansones lansones [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kita kita
 • ضبط تلفظ nababa nababa [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ dimo dimo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ gaw-aten gaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nangato nangato [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sukdalen sukdalen [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ naregreg naregreg [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ piduten piduten [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ labaslabasam labaslabasam [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ laeng laeng [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Daytoy Daytoy [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ paniok paniok [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maregregko maregregko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ makapidot makapidot [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ikutannanto ikutannanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ isublinanto isublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nagmarka nagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ namarkaan namarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ naganko naganko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ nabordaan nabordaan [Manang Biday, Iloco song]