زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه های تلفظ شده.

  • ضبط تلفظ numo numo
  • ضبط تلفظ tindira tindira
  • ضبط تلفظ tendera tendera
  • ضبط تلفظ saö mi ditoy saö mi ditoy
  • ضبط تلفظ Samtoy Samtoy
  • ضبط تلفظ Pagsasao nga Ilokano Pagsasao nga Ilokano
  • ضبط تلفظ Iluko Iluko
  • ضبط تلفظ iloko iloko [nyelv, language]
  • ضبط تلفظ amona amona
  • ضبط تلفظ Kulibangbang Kulibangbang [Iloco, Iloko, Ilocano, Ilokano]
  • ضبط تلفظ Judiel Nieva Judiel Nieva [people]
  • ضبط تلفظ martrese martrese [/Marso+trese(iloko-spanish word)/march+13/]
  • ضبط تلفظ siensia sosial siensia sosial
  • ضبط تلفظ dayto dayto [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ 'toy 'toy [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ Dika Dika [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ agruknoy agruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ emmam emmam [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ Issemmo Issemmo [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ kalipatan kalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ ta ta [British, colloquialism, thanks, Scrabble words]
  • ضبط تلفظ nasudi nasudi [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ unay unay [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ uray uray [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ sadin sadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
  • ضبط تلفظ ayan ayan [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ adu nga adu nga [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ adda't ditoy adda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ mabuybuyak mabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
  • ضبط تلفظ Ngem Ngem [Pamulinawen, Iloco song]