زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه‌های در انتظار تلفظ:.

 • ضبط تلفظ ngalngal ngalngal
 • ضبط تلفظ numo numo
 • ضبط تلفظ tindira tindira
 • ضبط تلفظ tendera tendera [svenska verb]
 • ضبط تلفظ saö mi ditoy saö mi ditoy
 • ضبط تلفظ Samtoy Samtoy
 • ضبط تلفظ Pagsasao nga Ilokano Pagsasao nga Ilokano
 • ضبط تلفظ Iluko Iluko
 • ضبط تلفظ iloko iloko [nyelv, language]
 • ضبط تلفظ amona amona
 • ضبط تلفظ Kulibangbang Kulibangbang [Iloco, Iloko, Ilocano, Ilokano]
 • ضبط تلفظ Judiel Nieva Judiel Nieva [people]
 • ضبط تلفظ martrese martrese [/Marso+trese(iloko-spanish word)/march+13/]
 • ضبط تلفظ siensia sosial siensia sosial
 • ضبط تلفظ dayto dayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ 'toy 'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Dika Dika [Pamulinawen, Iloco song, svenska verb]
 • ضبط تلفظ agruknoy agruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ emmam emmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Issemmo Issemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kalipatan kalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ ta ta [British, colloquialism, thanks, Scrabble words]
 • ضبط تلفظ nasudi nasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ unay unay [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ uray uray [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sadin sadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • ضبط تلفظ ayan ayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adu nga adu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ adda't ditoy adda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • ضبط تلفظ mabuybuyak mabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]