زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ sungbat sungbat
 • ضبط تلفظ agar-aramat agar-aramat
 • ضبط تلفظ agaramat agaramat
 • ضبط تلفظ reloj reloj [clock]
 • ضبط تلفظ lab-ay lab-ay
 • ضبط تلفظ ruar ruar [verbo intransitivo]
 • ضبط تلفظ apúy apúy
 • ضبط تلفظ treyner treyner
 • ضبط تلفظ reyna reyna [surname, apellido, queen]
 • ضبط تلفظ idiey idiey
 • ضبط تلفظ iliw iliw
 • ضبط تلفظ kabaw kabaw
 • ضبط تلفظ dait dait
 • ضبط تلفظ Elepante Elepante
 • ضبط تلفظ keddeng keddeng
 • ضبط تلفظ parabur parabur
 • ضبط تلفظ bangir bangir
 • ضبط تلفظ buténg buténg
 • ضبط تلفظ pintás pintás
 • ضبط تلفظ paria paria [noun, pariah]
 • ضبط تلفظ oso oso [fauna, house]
 • ضبط تلفظ uso uso [Swahili, sostantivo, wild animals, game bird]
 • ضبط تلفظ laud laud [verb, noun, table]
 • ضبط تلفظ masapul masapul
 • ضبط تلفظ masapulmonto masapulmonto
 • ضبط تلفظ lutuen lutuen
 • ضبط تلفظ agluto agluto
 • ضبط تلفظ luto luto
 • ضبط تلفظ Madí Madí [surname - Catalan, cognom, cognom català]
 • ضبط تلفظ ngalngal ngalngal