زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • ضبط تلفظ bigat bigat
 • ضبط تلفظ una una [female name]
 • ضبط تلفظ la la [music, solfa, notes, scale]
 • ضبط تلفظ Anio Anio [Eneide]
 • ضبط تلفظ dominggo dominggo
 • ضبط تلفظ oras oras
 • ضبط تلفظ minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • ضبط تلفظ segundo segundo
 • ضبط تلفظ disiembre disiembre
 • ضبط تلفظ nobiembre nobiembre
 • ضبط تلفظ Oktubre Oktubre [October, month]
 • ضبط تلفظ septiembre septiembre [meses del año]
 • ضبط تلفظ agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • ضبط تلفظ hulio hulio
 • ضبط تلفظ hunio hunio
 • ضبط تلفظ Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • ضبط تلفظ abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • ضبط تلفظ Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • ضبط تلفظ Pebrero Pebrero [February, month]
 • ضبط تلفظ Enero Enero [meses del año, months, january, month]
 • ضبط تلفظ domingo domingo [week-day names, día de la semana, pejorative term, término despectivo]
 • ضبط تلفظ Sabado Sabado [saturday]
 • ضبط تلفظ Biernes Biernes [Friday]
 • ضبط تلفظ huebes huebes
 • ضبط تلفظ mierkoles mierkoles
 • ضبط تلفظ martes martes [día de la semana, Thursday, Tuesday, week-day names]
 • ضبط تلفظ lunes lunes [día de la semana, Philippines, Filipino, pilipino, lunes, monday, week-day names, astre, pluriel, la semana]
 • ضبط تلفظ ikanna ikanna
 • ضبط تلفظ kayatmo kayatmo