زبان:

ايلوكو

[Ilokano]

بازگشت به ايلوكو

760 واژه های تلفظ شده.

 • ضبط تلفظ sinampuso sinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ Alaem Alaem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kutsilyo kutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ abriem abriem [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ toy toy [noun, verb]
 • ضبط تلفظ barukongko barukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ tapno tapno [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ maipapasmo maipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ guram guram [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ kaniak kaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ sentimiento sentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • ضبط تلفظ indengam indengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ naslag naslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawmo silawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ kad kad
 • ضبط تلفظ ipaidam ipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Sangsangitko Sangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ nasipnget nasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ lubongko lubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ silawan silawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ mayaw-awan mayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ nanglipaten nanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Karim Karim [Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, fictional characters]
 • ضبط تلفظ naumagen naumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Samsam-itek Samsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Nanglaylay Nanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ ayatkon ayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ Kadi Kadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • ضبط تلفظ palasbangem palasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • ضبط تلفظ danasem danasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]