زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته‌بندی: ubing

تصديق ubing تلفظ ها