زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: ubing

تصديق ubing تلفظ ها