زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Tarong

تصديق Tarong تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟